REGULAMIN

I DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:

1. EDC – Easy Dance Center

2. Uczestnik – osoba korzystająca z zajęć organizowanych przez Studio Tańca EDC zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie

3. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne w EDC

4. Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia taneczne w EDC

5. Oferta – aktualnie dostępna na stronie internetowej – www.easydancecenter.pl lista kursów tanecznych

6. Cennik – tabela aktualnych opłat

7. Opłata – płatność za zajęcia, na które zapisał się Uczestnik

8. Karnet – forma opłaty obejmująca 4 lub więcej następujących po sobie zajęć grupy, do której zapisany jest Uczestnik. Rodzaje karnetów opisane są w Cenniku

9. Sala taneczna – miejsce, w którym odbywają sie zajęcia organizowane przez Studio Tańca EDC

10. Recepcja- miejsce przeznaczone do załatwiania formalności, udzielania informacji, przyjmowania opłat oraz rozwiązywania problemów w mejscu lokalizacji Studia Tańca EDC.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem Regulaminu EDC.

2. W przypadku niepełnoletnich Uczestników, Regulamin obowiązuje również ich opiekunów prawnych.

3. Studio Tańca EDC ma prawo do rejestrowania zajęć ( w formie fotografii lub nagrań) oraz do publikacji zdjęć oraz filmów z udziałem Uczestników w celach reklamowych.

III UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy zapisani na listę Uczestników danej grupy, którzy mają uregulowaną opłatę za zajęcia zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie www.easydancecenter.pl

2. Na zajęcia można zapisać się w Recepcji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.easydancecenter.pl

3. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania:
a. POCZĄTKUJĄCY,
b. ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

4. W każdym nowym sezonie rozpoczynającym się we wrześniu/październiku, należy zapisać się do wybranej grupy.

5. Liczba Uczestników w każdej grupie jest ograniczona. Po osiągnięciu maksymalnej liczby Uczestników grupy, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie telefonicznie.

6. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na sali tanecznej.

7. O terminie pierwszych zajęć Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

8. Osoba, która nie dokonała Opłaty za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć I zobowiązana jest opuścić Salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji, może kontynuować udział w zajęciach.

9. Uczestnik przed wejściem do Sali ma obowiązek zmiany obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuścić do Sali osób w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłogę.

10. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczania na Salę taneczną osób spóźniających się.

11.EDC ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Uczestnicy zajęć do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na Sali tanecznej pod opieką Instruktora.

12. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć bez pisemnej zgody pracownika EDC.

13.W przypadku grup pokazowych, prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę Instruktora prowadzącego daną grupę.

14. Na prośbę osoby zainteresowanej, EDC w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w Recepcji, wystawia zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

IV BEZPIECZEŃSTWO

1. EDC nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.
2. Przedmioty wartościowe zaleca się zabierać ze sobą do Sali.
3. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel powinien poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
4. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć zabrania się przebywania w Sali bez wiedzy i zgody Instruktora.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

V ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem I grafikiem zajęć EDC dostępnym na stronie www.easydancecenter.pl.
2. EDC ma prawo zorganizować zastępstwo Instruktora, bez konieczności informowania Uczestników o zmianie.
3. EDC ma prawo do odwołania zajęć, zmiany Instruktora i terminu zajęć grupy, o czym poinformuje Uczestników zajęć telefonicznie.
4. Uczestnik może zmienić grupę z uwzględnieniem zasad określonych w III.5 i III.6.

5. Zapisy do poszczególnych grup, zgodnie z ofertą EDC dostępną na stronie internetowej www.easydancecenter.pl , odbywają się:
a
) osobiście w Studiu Easy Dance Center
b
) telefonicznie
c) mailowo
6. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy EDC zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. W takim przypadku grupy będą łączone z uwzględnieniem stylu tanecznego, dnia i godziny zajęć oraz Instruktora.
7.EDC zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy tanecznej / kursu tańca w następujących przypadkach:
a) brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia
b) zmniejszenie się liczby uczestników w trakcie trwania zajęć, a połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku – w takich przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty.
8.W sytuacjach losowych ED
C ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana część opłaty zostanie przez EDC zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.
9. ED
C ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć (terminu, miejsca i Instruktora grupy) w nowym semestrze.

VI PŁATNOŚCI

1.Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie www.easydancecenter.pl najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
2. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie pakietowym. Każdy wykupiony pakiet jest imienny i dotyczy jednej osoby. Jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi, liczone od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji.
3. Uczestnik ma możliwość wyboru zajęć pojedynczych,
lekcji indywidualnych albo pakietu zajęć jednego spośród poniższych:
a
) karnetu 4 zajęć w danej grupie ważnego przez 22 dni od dnia pierwszych zajęć z pakietu,
b
) karnetu 8 kolejnych zajęć w danej grupie ważnego przez 26 dni od dnia pierwszych zajęć z pakietu.
4. W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie.
5. W przypadku obecności Uczestnika na zajęciach i braku wcześniejszej płatności w formie Karnetu, Uczestnikowi naliczona zostanie Opłata za pojedynczą lekcję według Cennika.
6. Rezerwacja miejsca w danej grupie następuje po dokonaniu wpłaty zadatku w ciągu 48 godzin od chwili dokonania zapisu na zajęcia. W przypaku grup, których zajęcia odbywają się raz w tygodniu – kwota zadatku wynosi 30 zł, natomiast w przypadku grup, których zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu – kwota zadatku wynosi 40 zł.

7. Wpłat można dokonywać w Recepcji bądź przelewem na konto EDC. W przypadku wpłat na konto należy opisać przelew zgodnie z instrukcją. Wpłaty należy dokonać na numer konta:
10 1160 2202 0000 0003 2309 3462
odbiorca: Łukasz Skowron -EDC
tytuł przelewu: (SYMBOL DANEJ GRUPY, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA)
np. wybierając zajęcia Baby Balet tytuł przelewu: BB2, ANNA NOWAK
Symbol grup można znaleźć na stronie internetowej www.easydancecenter.pl w zakładce grafik.
8. Grupy pokazowe muszą zachować ciągłość wykupowanych karnetów, czyli nie może być przerwy w płatnościach.

 

VII LEKCJE INDYWIDUALNE

1. Lekcje indywidualne można umawiać telefonicznie pod numerem telefonu 512 230 010 lub osobiście w siedzibie Studia Easy Dance Center.
2. Lekcje indywidualne można wykupywać pojedynczo, lub w pakietach. Aktualny Cennik lekcji indywidualnych jest dostępny na stronie www.easydancecenter.pl lub w siedzibach EDC.
3. Terminy lekcji indywidualnych są ustalane z Uczestnikiem w zależności od dyspozycyjności wybranego Instruktora oraz dostępności sali tanecznych w EDC, z wyprzedzeniem nie większym niż 2 tygodnie.
4.
Karnety na lekcje indywidualne są imienne i udział w tych lekcjach może brać jedynie osoba, na którą taki karnet jest wystawiony.
5. Uczestnicy decydujący się na wykupienie pakietu lekcji indywidualnych proszeni są o przemyślaną decyzję, gdyż od momentu wykupienia pakietu nie ma możliwości rezygnacji z niego i otrzymania wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane lekcje.
6. W przypadku wykupienia pakietu lekcji indywidualnych należy przestrzegać terminu jego ważności. W przypadku niewykorzystania wszystkich wykupionych w pakiecie lekcji, w terminie ważności pakietu, lekcje te wygasają, bez możliwości zwrotu lub tzw. „odrobienia“. Terminy ważności pakietu indywidualnych lekcji pierwszego tańca ważny jest 2 miesiące od daty jego opłacenia.
7. Po opłaceniu i odbyciu pojedynczej lekcji indywidualnej istnieje możliwość dopłaty (do 7 dni od daty lekcji) do pakietu lekcji i rozliczenia takiej lekcji po cenie pakietowej.
8. Zmiana ustalonego terminu lub odwołanie lekcji jest możliwe jedynie w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby nie później, niż 24 godziny przed planowaną lekcją. Zgłoszenia można dokonywać pod numerem telefonu 512 230 010. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, nawet, jeśli Uczestnik nie pojawi się na lekcji, opłata za taką lekcję jest należna, tak, jakby lekcja się odbyła.
9. W wyjątkowych przypadkach takich, jak choroba Instruktora, EDC zobowiązuje się skontaktować z Uczestnikiem niezwłocznie i może zaproponować Uczestnikowi odbycie lekcji z innym Instruktorem. Uczestnik ma prawo nie skorzystać z takiej propozycji i wówczas lekcja odbędzie się w innym terminie. W przypadku, gdy taka sytuacja spowoduje wygaśnięcie karnetu, termin jego ważności jest odpowiednio przedłużany.
10. W przypadku spóźnienia się Uczestnika na lekcję, żadne warunki nie ulegają zmianie, a lekcja kończą się zgodnie z planem.

VIII ZAJĘCIA EASY JUMPit – FITNESS NA TRAMPOLINACH

1. Przed przystąpieniem do urzytkowania sprzętu, należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię.
2. Obowiązkowe jest odpowiednie obuwie (z lekką podeszwą), bądź skarpetki antypoślizgowe, które nie spowoduje uszkodzenia maty.
3. Przeciwwskazania do skakania na trampolinie: – ogólny zły stan zdrowia – dyskopatia (osoba ćwiczy na własną odpowiedzialność) – ciąża – świeże urazy – zaburzenie równowagi (błędnik) – koślawość stóp i kolan – nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia – urazy stawu skokowego i kolan – niestabilność stawów – choroby serca – choroby kości i osteoporoza – endoprotezy.
4. Wykupienie karnetu na zajęcia EASY JUMPit jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem. Tym samym Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia zazwala na korzystanie z zajęć fitness na trampolinach JUMPit. Uczestnictwo w zajęciach EASY JUMPit dokonywane jest na własną odpowiedzialność.
5. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia w EDC.
6. EDC nie ponosi odpowiedzialności za kontuzję i urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem trampoliny, a także nieprzestrzeganiem Regulaminu.
7. Zapisu na zajęcia EASY JUMPit można dokonać:
a) na FACEBOOK: @easydancecenterpl
w wiadomości wpisując datę oraz godzinę zajęć,
b) TELEFONICZNIE pod numerem 512 230 010
c) wysyłając SMS-a na numer 512 230 010 w treści wpisując: IMIĘ I NAZWISKO, DATĘ ORAZ GODZINĘ ZAJĘĆ.
W przypadku braku miejsc na wybrane zajęcia, Uczestnik otrzyma informację zwrotną o tym fakcie.
8. Rezerwację należy odwołać max do godziny 10:00 w dniu treningu, na któru Uczestnik zarezerwował miejsce. Nie odwołanie rezerwacji skutkuje uznaniem wejścia za wykorzystane, bądź anulacją kolejnych terminów rezerwacji (w przypadku braku wykupionego karnetu).

IX ZNIŻKI

1. Aktualna oferta zniżek obowiązujących w Easy Dance Center jest dostępna na stronie internetowej: www.easydancecenter.pl
2. Poszczególne zniżki nie łączą się ze sobą.
3. Zniżki obowiązują tylko przy wykupie pakietów 4 zajęć i więcej, nie są udzielane przy zakupie pojedynczych zajęć.
4. Zniżka rodzinna jest naliczana tylko i wyłącznie w momencie jednorazowej i jednoczesnej płatności za więcej niż jedną osobę.
5. Zniżka rodzinna jest wyliczona na podstawie łącznej należności za zajęcia.
6. Zniżka studencka jest udzielana przy płatności w Recepcji, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub przy płatności przelewem z koniecznością okazania na pierwszych zajęciach ważnej legitymacji uprawniającej do skorzystania ze zniżki.
7. Zniżki nie dotyczą
grup pokazowych.

X ZWROTY

1. EDC nie przewiduje możliwości odrabiania opuszczonych zajęć w innej grupie.
2. W przypadku minimum tygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc po miesiącu, w którym choroba ustała, pod warunkiem:
– telefonicznego lub mailowego powiadomienia Recepcji o chorobie w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć objętych chorobą,
– w terminie 3 dni po ustaniu choroby należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum tygodniowym) Uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych.
3. W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.
4. W przypadku woli zrezygnowania z uczestnictwa w zajęciach, Uczestnik jest proszony
o wysłania odpowiedniej informacji na adres mailowy kontakt@easydancecenter.pl, bądź złożenie rezygnacji w Recepcji Studia EDC. Wówczas Składki wniesione przez Uczestnika na kolejne zajęcia zostaną zwrócone w wysokości uwzględniającej rozliczenia poprzednich lekcji według Cennika lekcji pojedynczych.
5. W przypadkach określonych w Regulaminie, kiedy Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia, zwroty są dokonywane przez EDC w terminie 14 dni, na numer konta podany mailowo na adres kontakt@easydancecenter.pl, bądź podany osobiście w Recepcji Studia EDC.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie www.easydancecenter.pl oraz w Recepcji Studia EDC.

2. EDC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.

3. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu EDC mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.
5. Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od obowiązku stosowania się do jego postanowień.
6. W sprawach nieobjętych Regulaminem należy kontaktować się z Recepcją.